• McLain Randall posted an update 2 years, 12 months ago

  S? inne powody, aby zdecydowa?, ?e Twoje z?by potrzebuj? odrobiny wybielania. Ludzie, którzy pij? du?o kawy i herbaty, lub którzy dobrze pal?, odkrywaj?, ?e rozwin?li wady i przebarwienia na z?bach.

  Upewnij si?, ?e twoje z?by s? bardzo czyste przed zastosowaniem schematu wybielania z?bów w bloku. Materia?y do wybielania z?bów b?d? niezwykle wydajne, je?li zastosuje si? je do z?bów absolutnie czystych. Je?li wybierzesz je, jest spora mo?liwo??, ?e ??sukces zapewne stanowi? nierównomiernym cieniowaniem.

  Pragniesz by? bardziej wyczulony na ?ycie oraz napoje, które spo?ywasz po wybieleniu z?bów. Wybielone z?by z mo?liwo?ci? wch?on? ró?ne kolory oraz wady z obecnego, co jesz. Szczególnie wa?ne jest, aby utrzymywa? si? z dala od ciemniejszych potraw i napojów po ?wie?o wybielonych z?bach. Kawa zamoczy z?by i zrobi zmian? koloru.

  Metody wybielania dzia?aj? w?a?nie dla z?bów, jakie s? naturalne. Efekt wybielania nie idzie na nic, co jest udane. Bierze to implanty, wype?nienia, licówki i wykonania.

  chirurgia stomatologiczna Twoje w?asne z?by mog? by? si? bielsze, ale to jedynie podkre?li kontrast ze sztuczn? prac? z?bów, a ko?ce nie b?d? pi?kne.

  Jedz surowe warzywa oraz czyny s? doskona?ymi przyk?adami. Utrzymuj si? z daleka z tego standardu ?ywno?ci dla zdrowia dodatkowo ich najbielszych. Powiniene? równie? unika? ci?g?ego podjadania przez wszystek czas, je?li potrzebujesz by? dobry u?miech.

  Wielokrotnie udowodniono, ?e dym papierosowy odbarwia z?by przy ka?dym wdechu.

  Po wypiciu lub piciu wyp?uka? usta wod?. Twoje z?by pozostan? bielsze, je?li po?wi?cisz kolej na ich plamienie. ?e wi?c wyj?tkowo wesprze? w zapobieganiu powstawaniu plam.

  Mo?esz z mo?liwo?ci? zrobi? w?asn? past? wybielaj?c? z dodatkiem nadtlenku i sody oczyszczonej. Wykorzystaj tej pasty do mycia z?bów do dziesi?ciu minut. Nie myj z?bów ostro, poniewa? nadmierne ci?nienie mo?e uszkodzi? dzi?s?a.

  Picie przez s?omk? to efektywny ?wicz na ?ycie bia?ych z?bów. S?omka powstrzyma p?yn przed dotykaniem z?bów. P?yn jest dok?adnie dawany w perspektyw? gard?a zamiast kontaktu z z?bami.

  Samym z najlepszych ?rodków na ?ycie zdrowych per?owych jest mocne mycie i czyszczenie nici dentystycznej. Te niskie spraw usuwaj? nagromadzenie p?ytki naz?bnej, która plami z?by. Po zako?czeniu jedzenia powiniene? posiada? nawyk u?ywania nici dentystycznej i nici dentystycznej.

  Spróbuj umy? z?by sokiem truskawkowym. Ta szko?a jest do?? powierzchownym sposobem na zdobycie u?miechu, który zawsze chcia?e?.

  Skonsultuj si? z dentyst?, aby dowiedzie? si?, jak zminimalizowa? ten temat.

  Wa?ne jest, aby szczotkowa?, szczotkowa? i ni? dentystyczn? przynajmniej dwa razy dziennie. Najdoskonalszym sposobem utrzymania bieli jest po prostu szczotkowanie i nitkowanie po ka?dym posi?ku. Istnieje zatem prawdziwy rób na pozbycie si? cz?steczek ?ycia tak?e ?atwy naz?bnej, jakie mog? zabrudzi? z?by.

  Je?li pijesz du?o s?odkich napojów, dymu albo po prostu chcesz ja?niejszego u?miechu, niniejszy produkt pomo?e Ci doj?? bia?e z?by, które zamierzasz. Wybierz wskazówki, które wykonaj?, ?e si? u?miechniesz.

Translate ยป