• McLain Randall posted an update 3 years, 4 months ago

  Mo?esz wybieli? swój u?miech, nie wydaj?c sporo pieni?dzy, gdy jeste? oddany dawaniu dobrych sposobów. Ten przekaz ma du?o pomys?ów, które pomog? Ci skutecznie wybieli? z?by.

  ?wie?e cytryny mog? naturalnie wybieli? z?by w lokalu. We? kawa?ek skórki z cytryny i osuszaj ni? o z?by ka?dego dnia. Skórki Lemon s? bardziej wiarygodnym sposobem wybierania z?bów bez szkodliwych chemikaliów.

  Twój dentysta lub kosmetyczka ?e odda? ci bielsze z?by w zaledwie kilku sesjach. Denty?ci wiedz? du?o o procedurach wybielania z?bów, których nie mo?na uzyska? bez recepty.

  Je?li pijesz napoje gazowane, kaw?, kaw? lub napoje gazowane, naprzemiennie je wypij z popijaj?c wod?. Napoje te zabrudz? twoje z?by, gdy b?dziesz zw?aszcza je pi?.

  implanty lubin Popijanie niewielkiej ilo?ci wody podczas picia tych napojów pomo?e zapobiec powstawaniu plam. Szczotkowanie z?bów, kiedy tylko sko?czysz picie tych napojów, mo?e pomóc zabezpieczy? z?by przed zabrudzeniem.

  Metody wybielania dzia?aj? ale na Twoje naturalne z?by. ?rodki wybielaj?ce z?by nie b?d? s?u?y? na przestrzeniach sztucznych. Wype?nie?, koron, koron i fornirów nie mo?na wybieli? za pomoc? ?rodka wybielaj?cego. Twoje w?asne z?by zostan? rozja?nione, ale kontrast z Twoimi sztucznymi powierzchniami mo?e sprawi?, ?e wynik b?dzie nudny.

  Naturalnym ?rodkiem na wybielenie z?bów jest ich u?ycie. Kilka takich produktów; truskawki i truskawki. Mo?esz jeszcze u?y? pomara?czowej skórki na przestrzeni z?bów, by uzyska? bielszy u?miech.

  Miej ma?? szczoteczk? do z?bów, któr? potrafisz skorzysta? po zjedzeniu cukrów. S?odycze mog? ??czy? si? do z?bów tak?e mog? plami? z?by. Po cieszeniu si? s?odyczami wa?ne jest, aby troch? czasu na mycie z?bów przez minut? czy dwie. Pasta do z?bów nie jest obowi?zkowa, je?li szorujesz z?by a wcale sp?ukujesz wod?.

  Truskawki mog? swobodnie rozja?ni? z?by. Wykazano, ?e truskawki stanowi? du?o dobroczynny wp?yw na twoje ?rodki wybielaj?ce z?by. Pozwól, aby zmia?d?one jagody inny na z?bach przynajmniej pi?? minut przed p?ukaniem, aby uzyska? maksymalne wybielenie.

  Przesta? u?ywa? jakichkolwiek produktów wybielaj?cych, je?li jeste? wra?enie, ?e jeste? z?by. Potrzebujesz rady od dentysty, gdy? potrafi wi?c stworzy? uszkodzenie z?bów. Id? do dentysty, aby omówi? wszystkie najlepsze opcje.

  Wybielanie pasty do z?bów jest jedynym z najpopularniejszych zabiegów na bielsze z?by. Ta pasta do z?bów jest wysoko przygotowana, aby usun?? plamy i tablic? za pomoc? tarcia. Twoje z?by b?d? pu?ciejsze i wy?sze po tym, jak plamy z czasem znikn?.

  Najskuteczniejszym sposobem uzyskania bia?ych z?bów jest szczotkowanie i szczotkowanie gdy tylko mo?esz. Te przydatne spraw usuwaj? koncentruj?c? si? na z?bach p?ytk? naz?bn? oraz j? odbarwiaj?. Nabierz zwyczaju czyszczenia nici i mycia z?bów po jedzeniu.

  Je?eli planujesz b?yszcz?ce bia?e z?by, twoje ?ycie si? poprawi. Nawet nie zdaj?c sobie z obecnego my?li, ja?niejszy u?miech mo?e zainspirowa? Ci? do prowadzenia, ?artowania i ?miechu cz??ciej, otwieraj?c swoje istnienie towarzyskie. Skorzystaj z porad tutaj, aby zacz?? dzi? wybielanie z?bów.

Translate ยป