• Power Dorsey posted an update 1 year ago

  Ju? 25 maja 2018 roku wchodzi w ?ycie RODO, czyli nowe unijne rozporz?dzenie odno?nie ochrony danych osobowych. Autor kilkudziesi?ciu publikacji z zakresu bezpiecze?stwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesi?ciu krajowych oraz mi?dzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii. Wed?ug ekspertów z gazety Dziennik Gazeta Prawna spo?ród niemal 29 tysi?cy sklepów internetowych dzia?aj?cych w Polsce na nowe unijne przepisy dotycz?ce ochrony danych osobowych gotowych jest jedynie… 1,5 tysi?ca.

  Przy newsletterze wiadomo – nie musisz si? ogranicza?, niech sami odbiorcy decyduj?. Ekspert dodaje, ?e aby oddali? ryzyko sankcji, proces ten musi by? ci?gle doskonalony – nawet w pó?niejszych etapach. RODO to zreszt? niejedyny powód podj?tej przez decyzji. Za z?amanie przepisów RODO grozi kara w wysoko?ci nawet 20 mln euro.

  Urz?d GIODO (G?ówny

  12 miesi?cy — w odniesieniu do danych osobowych, które zosta?y zebrane przy zapytaniu us?ugi (np. Je?eli chc? Pa?stwo cofn?? zgod? na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wys?a? maila bezpo?rednio do na [email protected] ) zostanie zast?piony przez nowy organ: PUODO (Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych). Generalnie, ka?da sytuacja, gdy jaki? podmiot bierze na twoje zlecenie udzia? w przetwarzaniu danych, które gromadzisz, to powierzenie przetwarzania danych osobowych.

  A to oznacza, ?e z nowym rozporz?dzeniem musz? zmierzy? si? tak?e w?adze ko?cielne, które od wielu lat przechowuj? i przetwarzaj? dane wiernych. Okazuje si?, ?e du?o zmieni? mo?e RODO. U?ytkownicy odwiedzaj?cy strony internetowe, aby uzyska? dost?p do us?ug, proszeni s? zaznaczenie odpowiedniego pola.

  Rozporz?dzenie zapewni równie? podmiotom danych wi?ksz? kontrol? nad danymi i sposobem ich wykorzystania. Specjalistka w zakresie prawa nieruchomo?ci, prawa umów, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dotychczasowa ustawa ochronie danych osobowych nie widzi potrzeby usuwania nieu?ywanych danych.